Užij si více, plať méně! Při nákupu nad 1.300 Kč získáš dopravu zdarma.

Podmínky ochrany osobních údajů

 

I.Podmínky ochrany osobních údajů

 

I. Základní ustanovení

1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Martina Liznová, IČ: 01920901 se sídlem Malá Roudka 14, 679 63 Malá Roudka(dále jen: „správce“). Protože správci na na ochraně Vašich osobních údajů záleží, připravil pro Vás tyto informace o zpracování Vašich osobních údajů. Najdete v nich hlavně to, jaké Vaše osobní údaje správce zpracovává, proč tak činí, jak s nimi pracuje a jak dlouho je bude uchovávat.

2. Kontaktní údaje správce jsou

Adresa: Malá Roudka 14, 67963 Malá Roudka

Email: mlorigos@email.cz

Telefon: + 420 721138829

3. Správce zpracovává zejména Vaše identifikační údaje, jako je jméno, příjmení, adresa Vaše, Vašeho sídla, případně sídla Vaší společnosti a Vaše kontaktní údaje jako je e-mailová adresa, případně IČO nebo DIČ, číslo Vaší objednávky nebo číslo smlouvy, kterou jste se správcem uzavřeli. Může se jednat přímo o Vaše osobní údaje nebo osobní údaje zástupců Vaší společnosti.

4. Vaše osobní údaje zpracovává správce rovněž v rozsahu zboží, který jste si u něj objednali, naší komunikace mezi vámi a dalších podrobností ohledně smlouvy uzavřené se správcem.

II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.

2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je

· plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,

· oprávněný zájem podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,

· splnění zákonné povinnosti správce podle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR.

2. Účelem zpracování osobních údajů je

· vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem,

· splnění zákonných povinností správce,

· ochrana práv a nároků správce.

3. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

IV. Doba uchovávání údajů

1. Správce uchovává osobní údaje podle následující logiky:

· po dobu trvání smlouvy,

· po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (maximálně po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu),

· po dobu trvání dalších oprávněných zájmů správce (maximálně po dobu 10 let),

· po dobu určenou právními předpisy.

2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

V. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

1. Příjemci osobních údajů jsou osoby

· podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,

· zajišťující služby provozování e-shopu (Shoptet s.r.o., IČO: 289 35 675) a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,

· účetní a IT podpora správce (....................................).

2. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

VI. Vaše práva

1. Za podmínek stanovených v GDPR máte

· právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,

· právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.

· právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.

· právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR, pokud zpracování osobních údajů probíhá na základě oprávněného zájmu správce a

· právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.

· právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.

2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů.

VII. Závěrečná ustanovení

1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů.

2. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem .....1.1.2020................